Algemene Voorwaarden van Gezien in de Hoeksche Waard

Artikel 1: Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere *Ondernemer die zijn/haar bedrijf heeft aangemeld voor een vermelding op www.gezienindehoekschewaard.nl, waarop Gezien in Nederland deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. * Lid van Gezien in de Hoeksche Waard

Artikel 2: Duur van de overeenkomst

De overeenkomst tussen In Gezien in de Hoeksche Waard en het Lid van GIDHW wordt aangegaan voor een contractjaar, startend vanaf het moment van goedkeuring door het Lid over de geplaatste informatie betreffende zijn/haar bedrijf. Beide partijen kunnen de overeenkomst minimaal 1 maand voor het einde van het contractjaar zonder opgave van reden opzeggen. Zonder opzegging zal de overeenkomst stilzwijgend verlengd worden met telkens 12 maanden.

De vermelde prijzen van Gezien in de Hoeksche Waard zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 3: Uitvoeringstermijnen

Het Lid van GIDHW draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gezien in de Hoeksche Waard aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan het Lid van GIDHW van redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en correct aan Gezien in de Hoeksche Waard wordt verstrekt.

Artikel 4: Overmacht

Gezien in de Hoeksche Waard is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Lid van GIDHW indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en nog krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gezien in de Hoeksche Waard geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gezien in de Hoeksche Waard niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 5: Betaling en Incasso

Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum

Indien het Lid van GIDHW in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is het betreffende Lid van GIDHW van rechtswege in verzuim.

Indien het Lid van GIDHW in gebreke of in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechten voor zijn rekening.

 

Artikel 6: Klachten / Gebreken

De door Gezien in de Hoeksche Waard te leveren diensten/zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

Eventuele klachten/gebreken over een Gezien in de Hoeksche Waard -dienst dienen binnen vijf werkdagen na constatering van de klacht aan Gezien in de Hoeksche Waard schriftelijk kenbaar gemaakt te worden via het adres Dorpstraat 100, 3274BE te Heinenoord. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gezien in de Hoeksche Waard in staat is adequaat te reageren. Het Lid van GIDHW dient Gezien in de Hoeksche Waard in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Het indienen van een klacht/gebrek ontheft het Lid van GIDHW niet van tijdige betalingsverplichting.

Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt het Lid van GIDHW geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Wanneer vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gezien in de Hoeksche Waard de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn herstellen.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan integraal voor rekening van Lid van GIDHW.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Gezien in de Hoeksche Waard is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gezien in de Hoeksche Waard is uitgegaan van door of namens Lid van GIDHW verstrekte en/of onvolledige gegevens.

Indien Gezien in de Hoeksche Waard aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is aansprakelijkheid van GIDHW beperkt tot maximaal de factuurwaarde van order, althans tot dat gedeelte van de order waarop aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van GIDHW is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Gezien in de Hoeksche Waard is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij GIDHW partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen bij geschil eerst een beroep doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9: Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn inzichtelijk via de website www.gezienindehoekschewaard.nl

  1. Van toepassing is steeds de gedeponeerde versie die is geplaatst op gezienindehoekschewaard.nl