Algemene Voorwaarden van Gezien in de Hoeksche Waard Offline – De krant

1. Definities
In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder:
Uitgever: Gezien in de Hoeksche Waard Offline
Opdrachtgever: eenieder (al dan niet rechtspersoon) die voor zichzelf of in opdracht van een ander opdrachten verstrekt aan Uitgever tot het doen plaatsen van interviews, bedrijfspresentaties, advertenties en advertorials en/of in relatie daarmee het (doen) opmaken van advertentiecontracten.
Advertentiecontract: een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Uitgever terzake de plaatsing van interviews, bedrijfspresentaties, advertenties en advertorials in de uitgave(n) van Uitgever gedurende een overeengekomen looptijd.

2. Toepasselijke voorwaarden
Lid 1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle advertentieopdrachten c.q. advertentiecontracten met en alle advertentieaanbiedingen van Uitgever.
Lid 2: Op alle advertentieopdrachten c.q. advertentiecontracten is tevens de inhoud van de meest recente tariefkaart van Uitgever van toepassing.
Lid 3: Eventuele (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard en afgewezen, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Uitgever zijn aanvaard.

3. Aanbod en aanvaarding
Alle aanbiedingen van Uitgever zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld in de aanbieding. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van de aanbieding bekende specificaties. (Mondelinge) opdrachten en/of gemaakte overeenkomsten (onder andere met vertegenwoordigers van Uitgever), inclusief wijzigingen op reeds bestaande overeenkomsten, komen pas tot stand na schriftelijke opdrachtbevestiging door Uitgever dan wel op tijdstip dat tot uitvoering van enige opdracht is overgegaan.

4.Weigeren advertenties
Uitgever behoudt zich het recht voor de plaatsing van advertenties zonder opgave van redenen te weigeren.

5. Fouten
Het risico voor fouten in telefonisch opgegeven advertenties ligt bij Opdrachtgever. Fouten in advertenties ontstaan door onduidelijke kopij, ongeacht de vorm waarin deze is aangeleverd, geven geen aanleiding tot rectificatie dan wel enige vorm van schadevergoeding en/of reductie c.q. gratis herplaatsing, behoudens opzet of grove schuld van Uitgever.

6. Speciale plaats
Opdrachten waarbij een speciale plaats als voorwaarde wordt gesteld, buiten die waarvoor een speciale plaatsingstoeslag wordt betaald, worden in principe niet geaccepteerd. Met verzoeken om een bepaalde plaats wordt zo veel mogelijk rekening gehouden.

7. Bewijsnummers
De contracthoudende Opdrachtgever heeft per geplaatste advertentie, recht op een gratis bewijsnummer. Alle bewijsnummers die worden gevraagd naast het gratis exemplaar waar Opdrachtgever recht op heeft, worden in rekening gebracht.

8. Standaard contractduur PACKAGE DEALS
De PACKAGE DEALS advertentiecontracten worden steeds aangegaan voor vier edities van Gezien in de Hoeksche Waard Offline, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen in het advertentiecontract tussen Uitgever en de wederpartij.

9. Ingang contracttermijn 
De contracttermijn wordt geacht te zijn ingegaan op:
– de dag van akkoordbevestiging op het advertentiecontract, middels email of schriftelijke ondertekening, voorafgaande aan de eerste plaatsing.

10. Afnameverplichting
Lid.1 Opdrachtgever dient het te plaatsen materiaal tot tenminste 3, maar uiterlijk 2 weken voor de door Uitgever opgegeven deadline aan Uitgever te doen toekomen. Indien Opdrachtgever niet tijdig instuurt, is Uitgever gerechtigd om het verschuldigde bedrag in rekening te brengen betreffende de (al dan niet geplaatste) advertentie, interview, advertorial of bedrijfspresentatie.

Lid.2 Na afloop van de contracttermijn, of in geval van faillissement van de adverteerder, vervalt het recht tot plaatsing, met behoud van de verplichting van de adverteerder of reclamebemiddelaar om de resterende gecontracteerde verplichting onmiddellijk te betalen.

11. Tariefsverhogingen
Uitgever is gerechtigd om per 01-01 van elke kalenderjaar tariefsverhogingen door te voeren, maar die zijn niet van toepassing op lopende advertentiecontracten. Het is Opdrachtgever bij toepassing van een tariefsverhoging niet toegestaan het lopende contract te annuleren.

12. Te plaatsen advertenties
Opdrachtgever kan in mindering van het advertentiecontract uitsluitend adverteren ten behoeve van eigen (natuurlijke- of rechts) persoon.

13. Betaling
Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief BTW. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Uitgever behoudt zich het recht voor bij niet-tijdige betaling wettelijke rente in rekening te brengen. Bij niet-tijdige betaling is Uitgever gerechtigd tevens buitengerechtelijke incassokosten (volgens het alsdan gebruikelijke tarief) te vorderen.

14. Aansprakelijkheid
Lid 1: Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld is Uitgever niet verder aansprakelijk voor schade, waaronder indirecte en gevolgschade, van welke aard ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties, dan het bedrag waarvoor de opdracht – respectievelijk het niet, niet tijdig of niet juist uitgevoerde deel van een opdracht – tot plaatsing van een advertentie is aangenomen.
Lid 2: Advertenties dienen na verschijning te worden gecontroleerd op eventuele fouten. Bij herhaalde plaatsing is Uitgever uitsluitend aansprakelijk voor fouten die na de eerste doch voor de tweede plaatsing zijn doorgegeven. Opdrachtgever vrijwaart Uitgever voor alle aanspraken van derden voor schade ten gevolge van de door Opdrachtgever opgegeven advertenties en zal tevens diens kosten van juridische bijstand in en buiten rechte te dezer zake vergoeden.

15. Reclamaties
Wanneer Opdrachtgever uiterlijk tien dagen na dagtekening van de factuur per brief of e-mail geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben aanvaard. Eventuele reclamaties ten aanzien van plaatsing c.q. uitvoering van de advertentie moeten per brief of e-mail onder opgaaf van aard en gronden van de klacht geschieden binnen tien dagen na plaatsing van de desbetreffende advertentie. Bij gebreke daarvan wordt Opdrachtgever geacht de plaatsing te hebben geaccepteerd.

16. Aanlevering materiaal; vrijwaring industrieel eigendom
Lid 1: Het materiaal dient aan de door Uitgever op de tariefkaart vastgelegde specificaties te voldoen. Indien materiaal niet aan die vastgelegde specificaties voldoet, behoudt Uitgever het recht hiervoor kosten in rekening te brengen.
Lid 2: Indien geen goed reproduceerbaar, compleet materiaal geschikt voor de reproductiemethode van Uitgever wordt geleverd, zullen extra technische kosten in rekening worden gebracht met een maximum van 15% van het bedrag van de plaatsing waarop die kosten betrekking hebben.
Lid 3: Het door of namens Uitgever te vervaardigen/aan te passen/ter beschikking te stellen materiaal blijft zowel fysiek als auteursrechtelijk het eigendom van Uitgever.
Lid 4: Opdrachtgever garandeert Uitgever dat door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, fonts, informatiedragers, bestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet, of andere nationale/internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht/copyright of het recht van de industriële eigendom, dan wel met betrekking tot de onrechtmatige daad. Opdrachtgever vrijwaart Uitgever voor alle aanspraken die derden krachtens bovengenoemde wet- of regelgeving geldend kunnen maken.

17. Fotografie en Copyright
Uitgever werkt met professioneel- en zelfstandig fotografen. Opdrachtgever is niet gerechtigd om gemaakte foto’s tbv de krant, zonder schriftelijke toestemming te gebruiken voor professioneel- e/o privégebruik. Verveelvoudiging of het openbaar maken van deze foto’s zonder het betalen van een vergoeding, expliciete toestemming e/o naamsvermelding van de fotograaf, zijn niet toegestaan. Indien Opdrachtgever zich niet houdt aan deze afspraak, dan zullen er extra kosten in rekening gebracht worden om de fotograaf alsnog te belonen voor zijn/haar inspanningen, te weten €35 euro per gebruikte foto. De gemaakte foto’s blijven ten alle tijden eigendom van de fotograaf. Fotograaf kan zich daarom beroepen op Copyright, zoals in de wet is vastgelegd. Uitgever kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld of als betrokken partij worden aangemerkt bij eventuele (juridische) geschillen tussen Opdrachtgever en de fotograaf.

18. Bezorging
Uitgever maakt gebruik van, en betaalt een externe bezorgdienst voor het verspreiden van de krant. Eventuele klachten e/o opmerkingen over bezorging kunnen, onder opgaaf van aard en gronden, per email of schriftelijk worden doorgegeven aan Uitgever, die de klacht e/o opmerkingen zal doorgeven aan bezorgdienst. Opdrachtgever vrijwaart Uitgever voor elke aansprakelijkheid betreffende bezorging en nimmer zal er restitutie plaatsvinden aan Opdrachtgevers bij niet bezorgde kranten. Ingediende klachten betreffende bezorging kunnen opschorten e/o voortijdig stopzetten van Advertentiecontracten nooit ten gevolge hebben.

19. Drukwerk
Uitgever maakt gebruik van, en betaalt een externe drukkerij. Uitgever levert bestanden aan volgens benodigde specificaties voor het drukken van de krant. Kleurafwijkingen in advertenties/advertorials/fotografie, geven geen aanleiding tot rectificatie dan wel enige vorm van schadevergoeding en/of reductie c.q. gratis herplaatsing, behoudens opzet of grove schuld van Uitgever.

20. Aansprakelijkheid opdrachtgever
Opdrachtgever is tegenover Uitgever aansprakelijk voor nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de tussen Opdrachtgever en Uitgever gesloten advertentieovereenkomst.

21. Vindplaats en wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden zijn inzichtelijk via de website www.gezienindehoekschewaard.nl

Van toepassing is steeds de gedeponeerde versie die is geplaatst op gezienindehoekschewaard.nl